מיכל ליברמן

אפוד קרמי

www.michalieberman.wix.com/michalieberman

Orvani.ml@gmail.com

054-5754799

כיסוי קיים, בגד על הנלבש ווסט כולל האפוד לאישה. המיועד ליום-יום מעוצב קרמיאפוד
מגן וכובעפנים (HOOD) הוא הבד, על כהדפס המופיע הזית עץ גזע דימוי לתיק.הנהפך
מפני להגן ומטרתו ביותר העליונה כשכבה ללבישה מיועד האפוד ולזמן. למרחבהחיבור
חלקים כיסוי מאפשר גמיש ובהיותו לשינוי ניתן הפנים דקירה.כיסוי וכלי אש כדוריחדירת
להסתיר עשן, מפני הפנים על להגן נועד הכיסוי הלובשת. החלטת לפי הפנים שלשונים
משמש הכובע נוספת. ביטחון תחושת ולספק ומגדרית אתנית זהות לטשטש מנת עלאותם
כמגן ראש אך בהיותו נשלף מן הבגד והופך לתיק, ניתן להשתמש בו גם כמגן גוף נייד.
התרבות בתוך מסוימת עמדה המייצג הקרמי כלפיהאפוד מחודש מבט מציעהפרויקט
השימוש על לערער שמבקש מהלך זהו האופנה. ובתחום העברית בשפההישראלית,
"הרגיל" באפוד הקרמי. אני מבקשת לומר כי אנו חשופים בכל עת, איננו מוגנים!

חומרים: בדים, הדפס על בד, פלטות של קרמיקה בליסטית שיוצרו  במיוחד עבור פרויקט זה בחסות Paxis.